تعبیر خواب اسب (بر اساس تفسیر معبرین اسلامی)

به گزارش وبلاگ اریکه، با تعبیر خواب اسب قهوه ای، تعبیر خواب اسب سیاه و سفید، تعبیر خواب اسب سواری، تعبیر خواب اسب تازی و تعبیر خواب اسب مادیان آشنا شوید.

تعبیر خواب اسب (بر اساس تفسیر معبرین اسلامی)

تعبیر خواب اسب

سرویس سرگرمی - در خواب می توان از آنچه که در ذهن، جسم و ژرفای نفسمان می گذرد مطلع شد. دانستن آنچه که در رویا دیده شده بر ارتباط بیننده خواب با اطرافیانش تاثیر گذار بوده و زندگی او را تحت الشعاع قرار می دهد. کابران گرامی برای اطلاع از تفسیر هر یک از سمبل های دیده شده در خواب می توانند به مجموعه تعبیر خواب وبلاگ اریکه رجوع کنند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

جاحظ می گوید: اسب در خواب، هوای نفس بیننده خواب بود و اگر اسب خویش را سرکش بیند، دلیل که هوای نفس او سرکش باشد و اگر دید اسب خویش مطیع و فرمانبر بود، دلیل که هوای نفس او صعب تر بود به بدی، و بدانکه هر اندامی از اندام های اسب، نشان بود از پادشاه. اگر خون پادشاه را بر اسب بیند عز و رفعت او بود و مردم عامه اسب به خواب دیدن، عز و بخت بود. اگر بیند اسبی مجهول از محلی بیرون آمد، دلیل که یکی از عظیمان محله از جهان برود.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 • دیدن اسب کار بالا گیرد
 • هر که خود را بر اسب زین دار بیند زن توانگر بخواهد که به مراد وی برسد اسب برهنه هم خوب است

تعبیر خواب اسب تازی (عرب)

حضرت دانیال گوید:

 • اسب تازی را به خواب دیدن، دلیل عظیمی و عز و جاه بود.
 • اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل که عز و عظیمی دولت یابد، بر قدر نیکوئی و قیمت اسب.
 • اگر دید که اسب را فرا گرفته یا کسی بدو داد و بر وی نشست، دلیل که شرف و عظیمی یابد، لیکن کمتر از آن که در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی کم بود، یا زین یا نمد زین یا لگام، دلیل که بر قدر آن نقصان در عظیمی او بود.
 • اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود، دلیل که بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاکران و اگر دم اسب او بریده بود، دلیل که وی را خادمان و چاکران نباشند.
 • اگر بیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود، دلیل که به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود.
 • اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی کرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود، دلیل که مصیبت و گناه نماید.

تعبیر خواب اسب برهنه

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود. اگر آن اسب از شخصی دیگر بود، آن چه گفتیم خداوند اسب را بود. اگر دید اسب برهنه بود. لکن مطیع او شد، دلیل بر عظیمی و شرف او بود.

تعبیر خواب سوار شدن بر اسب

ابن سیرین گوید:

 • اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید.
 • اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می پرید، یا بیند چون مرغ همی پرید، دلیل که وی را شرف و عظیمی بود در دین و جهان باشد که خداوندش سفر نماید.

ابراهیم کرمانی: اگر بیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود، دلیل که شرفو عظیمی یابد، چنانکه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد.

دیدن اسب به رنگ های مختلف در خواب

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود، دلیل بر کاری کند که بر وی گواهی دهند.
 • اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود، دلیل بر کاری نماید که وی را مال و مهتری حاصل گردد.
 • اگر بیند بر اسب کمیت بود، دلیل که از پادشاه قوت و عظیمی یابد.
 • اگر دید بر اسب اشقر (سرخ مو) بود، دلیل است بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه.
 • اگر دید بر اسب زرد بود، دلیل که اندک بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود.
 • اگر بیند بر اسب جرمه بود، دلیل است بر خیر و صلاح.
 • اگر دید که بر اسب سلیس بود، دلیل است زن خواهد.
 • اگر دید از اسب فرود آمد، دلیل است از شرف و عظیمی بیفتد.
 • اگر دید از اسب برهنه فرود آمد، دلیل که از گناه و معصیت بازایستد.

تعبیر خواب تاختن با اسب

ابراهیم کرمانی:

 • اگر بیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید، دلیل که از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد، بر قدر تاختن اسب.
 • اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هیج خیر اندر این نبود، مگر بیند که اسب او را از آنجا بیرون آورد.
 • اگر دید اسب او را مراغمه همی کرد، دلیل که مال و دولت یابد. اگر بیند اسب با وی سخن گفت، دلیل بود که کاری نماید که مردمان از او به شگفت آیند.
 • اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد، یا درکوچه وی، دلیل که مدری شرف و نام دار در سرا یا در کوچه وی درآید، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد.
 • اگر دید اسبی از کوچه او بیرون رفت، دلیل کند که مردی شریف از کوچه او غائب گردد، یا بمیرد.

تعبیر خواب دریافت اسب مادیان

جابر مغربی گوید:

 • اگر بیند اسب مادیان فرا گرفت، یا شخصی بد داد و بر وی نشست، دلیل که زن خواهد و بر وی مبار بود.
 • اگر بیند آن مادیان به گونه سیاه بود، دلیل کند که آن زن شریف و نامدار نباشد.
 • اگر بییند آن مادیان ابلق است، دلیل کند که زن را مادر و پدر از یک نسل نباشد.
 • اگر آن مادیان جرمه باشد، دلیل که آن زن خوب روی و با جمال است.
 • اگر آن مادیان سبز رنگ باشد، دلیل کند که آن زن دیندار و پرهیزکار باشد.
 • اگر اشقر بود، دلیل کند که آن زن عزیز و خداوند جاه بود.
 • اگر کمیت بود، دلیل که آن زن معاشر و طول دوست بود.
 • اگر دید آن مادیان کره داشت، دلیل کند که زن را فرزند بود، چنانکه اگر کره او نر بود، دلیل که آن زن را پسر است.
 • اگر ماده باشد، دلیل کند که فرزند زن دختر بود.
 • اگر بیند گوشت اسب همی خورد، دلیل که پادشاه او را خواهان گردد و به خویشتن نزدیک نماید.
 • اگر دید در پس کسی به اسب نشسته بود، دلیل کند که آن مرد که در پس وی نشسته بود، تابع او گردد
 • اگر بیند اسبان بسیار پیرامون سرا یا کوچه او بودند، دلیل که در آن موضع باران بارد، یاسیلاب روان گردد.

تعبیر خواب اسب به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق می فرماید:

دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود.

 1. عز و احترام
 2. مقام ومرتبت
 3. فرمانروایی
 4. عظیمی وعظمت
 5. خیرو برکت

تعبیر خواب پرواز با اسب

ابن سیرین می گوید: اگر خواب ببینید که سوار بر اسب شده اید و پرواز می کنید و یا اینکه اسب مثل پرنده ها بالدار می باشد و پرواز می نماید نشانه آن است که در جهان و دین به عزت و شرافت و عظیمی می رسید و یا اینکه صاحب اسب به مسافرت خواهد رفت.

اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر خواب ببینید که با اسب پرواز کردید و بعد فرود آمدید یعنی اینکه از طریق پادشاه هلاک و نابود خواهید شد.

تعبیر خواب اسب سفید

ابن سیرین می گوید:

 • اگر خواب ببینید که مشغول تماشای اسب سفید هستید و یا سوار آن شدید نشانه معاشرت با مردان و زنان خوش برخورد خواهد بود
 • اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد نشانه آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده خواهد نمود.
 • و اگر یک زن خواب ببینید که سوار بر اسبی سفید شده است نشانه این است که شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود.

تعبیر خواب اسب به رنگ تیره

ابن سیرین می گوید: دیدن اسب هایی با رنگ تیره در خواب نشانه این است که بعضی از لذت های زودگذر را تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب اسب خال دار

ابن سیرین می گوید: دیدن اسب خال دار در خواب نشانه آن است که دست به هر کاری که بزنید سودآور خواهد بود.

تعبیر خواب اسب از نژاد اصیل

ابن سیرین می گوید:

 • اگر خواب ببینید که بر اسبی از نژاد اصیل و رنگ کهر سواری می کنید نشانه این است که به ثروتی دست خواهید یافت
 • اگر یک زن چنین خوابی ببینید نشانه آن است که او خود را تسلیم پیشرفت های زودگذر و مادیات خواهد نمود.

تعبیر خواب دم اسب

ابن سیرین می گوید:

 • اگر خواب ببینید که بر اسبی دم دراز سوار هستید به اندازه درازی دم اسب هوادار پیدا می کنید
 • اگر دم اسب کوتاه باشد هوادارانش را از دست خواهید داد.

تعبیر خواب لقد زدن اسب

اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر خواب ببینید که اسب به شما لگد زد و یا تو را گاز گرفت یعنی یک زن به طور مخفیانه مشغول انجام کاری می گردد.

ابن سیرین می گوید: لگد زدن اسب نشانه این است که کار شما دچار اشکال و اختلال می گردد.

تعبیر خواب خوردن گوشت اسب

ابراهیم کرمانی می گوید: خوردن گوشت اسب در خواب نشانه رسیدن سود و منفعت از پادشاه یا مقام بالایی به تو است.

جابر مغربی می گوید: خوردن گوشت اسب اینکه پادشاه یا مقام بالایی تو را طلب می نماید و تو را از نزدیکان خودش می نماید.

ابن سیرین می گوید:

 • خوردن قلیه ای از گوشت اسب یا کباب و بریان اسب ، نشانه رسیدن منفعت از پادشاه یا مقام بالایی به تو است.
 • اگر خواب ببینی که گوشت اسب خشک نموده (قدید) می خوری نشانه این است که مردم تو را غنیمت می کنند.

تعبیر خواب اسب ابن سیرین

تعبیر خواب اسب بالدار:

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی سوار اسب شده ای و پرواز می کنی، یا اسب مثل پرنده ها بالدار می باشد و پرواز می نماید، در دین و جهان به عزت و شرافت و عظیمی می رسی یا شاید صاحب اسب به مسافرت برود.

تعبیر خواب سوار شدن بر اسب:

ابن سیرین می گوید:

 • اگر ببینی روی محملی که بر پشت اسب یا شتر است نشسته ای و حرکت می کنی، عظیمی و سود و منفعت به دست می آوری
 • اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می باشد.

اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین شده ای:

ابن سیرین می گوید:گناه و معصیت و مصیبت تو بیشتر می گردد، ولی اگر آن اسب برای کس دیگری است آن تعبیری که گفته شد به صاحب اسب می رسد.

تعبیر خواب اسب رام و اهلی:

ابن سیرین می گوید:

 • اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین ولی رام و فرمانبردار شده ای،شرافت و عظیمی بدست می آوری.
 • اگر ببینی سوار اسب شده ای و آن اسب هم برروی پشت بام خانه یا روی دیوار ایستاده است،گناهان عظیم و زیادی انجام خواهی داد.

اگر ببینی مثل خر و اسب و گاو دم داری:

ابن سیرین می گوید: مال و نعمت تو زیاد می گردد و زندگی را به شادی و خوشی می گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می گردد.

اگر ببینی مانند اسب می روی:

ابن سیرین می گوید:

 • یعنی دچار تنگدستی می شوی ولی عمر طولانی خواهی داشت.
 • تعبیر گله بانی و چوپانی اسب، حکومت و عظیمی می باشد.

تعبیر دیدن مدفوع و پهن اسب و گاو:

ابن سیرین می گوید: مال و نعمت می باشد به طوری که اگر ببینی پهن های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می آوری.

منبع: setare.com

به "تعبیر خواب اسب (بر اساس تفسیر معبرین اسلامی)" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب اسب (بر اساس تفسیر معبرین اسلامی)"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید